تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387
به رغم آنکه بنابرمشهور و بدون هیچ سندومدرک متقن و موثقی  معروف است که کافی به امام زمان علیه السلام ارائه شده و حضرت اش فرموده اند:الکافی کاف لشیعتنا"می بینیم که حتا علمای طراز اول شیعه هم در تدوین فقه شیعه ی امامیه ی اثناعشریه آن را کافی ندانسته بلکه سه کتاب عمده ی دیگرا را که عبارت از:تهذیب الاحکام - من لایحضره الفقیه و الاستبصارباشند-که دوتا از سه کتاب اخیر از شیخ الطائفه طوسی علیه الرحمه می باشد -به منابع سنت و اجماع افزودند.

به دیده ی انصاف هم که بنگریم کتاب کافی با داشتن ۹۸۴۵ حدیث ضعیف از مجمع ۱۵۱۷۶حدیث -به نقل از الذریعه وتصول کافی ترجمه ی سید جواد مصطفوی -که تقریبا کسر دو سوم از کتاب را به خود اختصاص داده است چندان هم برای شیعیان مهدی آل محمد و قائم الساعه علیه و علیهم یوم الدین و امام الحق المبین شافی و وافی و کافی نیست.

مقاله ی آیت الله سبحانی ترجمه ی علی اوجبی در کتاب ماه دین -ش۱۳۰و۱۳۱-مردادوشهریور۱۳۸۷با نشانی زیر منتشر شده است:

ketab-e-mah-din

Specialized Informative Critical Monthly Book Review on Religion

ketabmahdin@yahoo.com

WWW.ketab.ir.ارسال توسط مدیر
در دوران دانشجویی کارشناسی ارشد درسی به نام"تاریخ حدیث" باراهنمایی کتر افتخارزاده داشتیم.به عنوان تحقیق درسی مقرر شد هر کس یکی از کتب حدیث معروف را بررسی و مختصر آن را معرفی یا نقد کند.من کتاب "کافی" کلینی را انتخاب کردم و نام تحقیق خودرا "درمعرفی اصول-فروع - وروضه ی کافی این کافی است" گذاشتم.درآن تحقیق ابتدا معرفی کافی در "دایره المعارف فارسی" اثر دکتر مصاحب ودیگران آمده است.واین بخش از معرفی نامه ی یادشده به نقد کشیده شده است که:

کتاب کافی در میان شیعیان شهرت و اعتبار فراوان یافت  -جنانکه می گویند آن را به امام زمان ع عرضه کردند و ایشان فرمودند:کاف لشیعتنا(یعنی برای شیعه ی ما بس است).

فهرست مندرجات تحقیق به این صورت بود:اعلم حدیث در میان شیعه -اصل چیست و اصول حدیث کدام اند؟

تاریخ اصول حدیث شیعه پیش از کافی-علل و شرایط تدوین اصول کافی -فرع چیست و فروع کافی شامل چه مباحثی است؟روضه ی کافی واستناد آن به غیر کلینی -تعاریف علما از کافی و کلینی -فهرست مشروح باب ها و شماره ی احادیث اصول - فروع و روضه ی کافی - جان کلام - منبع و مآخذ.

در جان کلام نظر انتقادی نویسنده آمده است.

 

 

تاریخ اصول حدیث شیعه پیش از کافیارسال توسط مدیر
   خبری:نویسنده: دان كيوپيت
  مترجم:  الله كرم كرمي پور
  چاپ :قم.  نشر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.۱۳۸۷
  
       
این کتاب در صدد است جایگاه عرفان را در جهان جدید بخصوص در سده های اخیر به بحث و بررسی بگذارد.عناوین فصول کتاب بدین قرارند:ساختار مدرن عرفان و تجربه ی دینی.تئوری های عرفان در دوره ی مدرنیته.الاهیات جزمی.ایدئولوژی دارای نیروی مطلق معنوی.عرفان-نوعی نوشتن است.نوشتار عرفانی چگونه سعادت دینی ایجاد می کند؟خط مشی عرفان.نوشتار عرفانی پیشگام ساختار شکنیو الاهیات رادیکال بود.فروپاشی-سعادت و ابدیت.    
     
     
    
       كتاب «عرفان پس از مدرنيته» تفسيري مابعد مدرن، دركي ساختارشكنانه و ضد واقع گرايانه براي برون رفت از دواليسم شناختي و سنتي ميان عالم بالاو عالم پائين يا جهان درون و جهان برون يا دعوي صدق و دعوي كذب از نگرش عرفاني است.
    نويسنده در اين اثر كوشيده است بحث از وجود و واقعيت چيزي به نام عرفان را به بحث از معنا، مفهوم و زبان بدل كند.در واقع اين كتاب ويژگي عرفان و عارفي است كه از منظري پست مدرنيتي به كمك مفهومي به نام «عرفان ثانوي» تحليل و توصيف مي شود.
    

به نقل از کتاب اندیشه -روزنامه ی ایران و کتاب ماه دین.

ارسال توسط مدیر

Welcome  |  History  |  Summaries  |  Audio-Visual  |  Bibliography  |  Our Bookstore  |  About Us  |  Contact Us

 


Other Sources of Gnostic literature and information.

The Elements of Gnosticism by Stuart Holroyd | Element Books, Ltd. - 1994

The Gnostics by Jacques Laxarriere | New York: Dutton - 1925

Gnosis by Kurt Rudolph | Harper & Row Publishers - 1983

Seeing Through the Visible World by June Singer | Harper & Row Publishers - 1990

Secrets of Mayan Science/Religion by  Hunbatz Men | Bear & Company Publishing - 1990  
A Brief History of Time by Stephen W. Hawking | Bantam Books - 1988  
The Left Hand of Creation by John D. Barrow & Joseph Silk | Basic Books, Inc. 1983  
Coming of Age In the Milky Way by Timothy Ferris | Dove Books - 1988  
The Book Your Church Doesn't Want You To Read by Tom C. Leedom | Kendall-Hunt Publishing - 1993  
The Silva Mind Control Method by Jose Silva and Philip Miele | Pocket Books - 1977  
No Acting Please by Eric Morris & Joan Hotchkis | Whitehouse / Spelling  - 1979  
Irreverent Acting by Eric Morris | Perigee Books - 1985  
Acting From the Ultimate Consciousness by Eric Morris | Perigee Books - 1988  
The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge by Carlos Castaneda | Pocket Books - 1968  
A Separate Reality by Carlos Castaneda | Pocket Books - 1971  
Journey to Ixtlan : The Lessons of Don Juan by Carlos Castaneda | Pocket Books - 1972
Tales of Power by Carlos Castaneda | Pocket Books - 1974
The Second Ring of Power by Carlos Castaneda | Pocket Books - 1977
The Eagle's Gift by Carlos Castaneda | Simon & Schuster - 1981
The Power of Myth by Joseph Campbell | Anchor Publishing - 1991
Asimov's Guide To Science by Isaac Asimov | Basic Books, Inc., Publishers - 1972
The 12th Planet by Zecharia Sitchin | Avon Books - 1990
The Stairway To Heaven by Zecharia Sitchin | Avon Books - 1990
The Wars of Gods and Men by Zecharia Sitchin | Avon Books - 1990
The Lost Realms by Zecharia Sitchin | Avon Books - 1990
Genesis Revisted by Zecharia Sitchin | Avon Books - 1990
The Holographic Universe by Michael Talbot | HarperPerenial - 1991
The Encyclopedia of Ancient Civilizations by Arthur Cotterell | Mayflower Books - 1980
The Maya Cosmos by David Friedel & Linda Schele & Joy Parker | William Morrow and Company, Inc. - 1993
Arthur C. Clarke's Mysterious World by Arthur C. Clarke | A & W Publishers, Inc. - 1980
The Tachyonic Anti-Telephone, Physical Review D, Vol.2  - 1970, p.263

In the area of fiction, Gnostic writers have been so prolific as to make a compilation of Gnostic fiction prohibitive at this time.  However, of pre-twentieth century writers one should consider the works of Plato, Homer, Volatire, Balzac, Jules Verne and Mark Twain to be highly significant.  In the twentieth century the Gnostic era begins with H.G. Wells and continues with many excellent wrtiers such as Ray Bradbury and a host of science fiction and fantasy authors.  

It is suggested that the reader concentrate his efforts in the area of science fiction and fantasy primarily before moving into the direction of horror and main stream fiction.

 
Welcome  |  History  |  Summaries  |  Audio-Visual  |  Bibliography  |  Our Bookstore  |  About Us  |  Contact Us

 ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387
دکتر رضا منصوری در مقاله ای با عنوان:

آیا می توان آینده ی علم را در ایران پیش بینی کرد؟

منتشر شده در نشریه ی

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

و اخبار پژوهشگاه دانش های بنیادی - بهار ۱۳۸۷

موضوع فوق را بررسی کرده اند.

با تامل در فصل های "تصحیح سیاست ها" و "نمونه سازی" درس هایی پزانگیزش برای دولت دهم به بعد می توان گرفت.

 

 ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387
 

چالش های فرا روی انقلاب اسلامی

بخش دوم از مقاله ی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با عنوان:

انقلاب اسلامی -دستاوردها و چالش ها

منتشر شده در:کتاب ماه علوم اجتماعی -ش ۱۱ -بهمن ۱۳۸۷ به نشانی

km.socialscience.blogfa.com

 ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند 1387
...می توان از آرای لوی اشتراوس (چنین) بهره گرفت (و گفت)...مردم بدون نوشتار و از جمله سرخپوستان به مراتب بیش از ما ازادراک حسی خود بهره می کیرند و توانایی های ذهنی معینی رابرای مشاهده کردن تکامل داده اند که ما آن ها را از دست داده ایم.در سده های ۱۷ و ۱۸ یعنی عصر دکارت و نیوتن و...علم علیه اندیشه های اسطوره ای و عرفانی جبهه گیری کرد و از آن فاصله گرفت.علم برای خود به جهان حس ها یعنی جهانی که می بینیم  می بوییم  می چشیم و درک می کنیم پشت کرد. حواس جهانی موهوم تلقی شد و در عوض -آن جهان را واقعی دانست که برخوردار از ویژگی های ریاضی بود و تنها از طریق خرد می شد آن را شناخت.خردی که در تضاد با گواهی های نادرست حواس بود.این جدایی میان تفکر علمی و احترام به داده های حسی رابه خوبی در این اثر(کتاب "پشت درخت هارا می بیند)نیز می یابیم.

شیوه ی اندیشیدن سرخ پوستان  اندیشیدنی غیر سود جویانه است که با تفکر علمی متفاوت است.در تفکر علمی توانایی غلبه بر طبیعت مطرح است اما در تفکر اسطوره ای و غیر سود جویانه -انسان قصد آن ندارد که بر طبیعت مسلط شود بلکه تنها می خواهد جهان را بفهمد و شناخت عمومی و کلی از جهان مد نظر است....

به نقل از :کتاب ماه کودک ونوجوان/اردیبهشت ۸۰-نقدوبررسی شهره کائدی با عنوان:دیدن نادیدنی ها-بر کتاب:پشت درخت هارا می بیند.اثر:مایکل دوریس.مترجم:حسین ابراهیمی(الوند)ناشر:مدرسه.نوبت چاپ:اول-۱۳۷۸   بااندکی تصرفارسال توسط مدیر
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند 1387
گل آقا یعنی همان مرحوم کیومرث صابری فومنی را مطالب "دو کلمه حرف حساب" در روزنامه ی اطلاعات "گل آقا"یش کرد.وگرنه به قدری به زبان طنز از کج روی ها و نابسامانی ها نوشت و اصلاح و اعتنایی ندید که به خود سانسوری مبتلا شد و چند صباحی دیگر دست از نوشتن و به چاپ سپردن کشیدتا دعوت پیک حق را لبیک گفت و جان به جانان تسلیم کرد.

امام خمینی ره نیز همیشه بر دو کلمه تاکید داشت .می گفت کلمه ی توحید و وحدت کلمه را فرو مگذارید.

حالا مهندس میر حسین موسوی پیشانی سایت خود "کلمه"رابه این "دو کلمه حرف حساب"مزین کرده است که:

بنی الاسلام علی کلمتین : کلمه التوحید و توحید الکلمه.ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : یکشنبه هجدهم اسفند 1387
در صفحه ی ورزش روزنامه ی دنیای اقتصاد ۱۸ اسفند از قول علی اکبر ناطق نوری بحرین یکی از استان های ایران دانسته شده و علت لغو دیدار دوستانه ی فوتبال تیم ملی ایران با مراکش از جانب فدراسیون فوتبال کشور مغرب چنین اظهاراتی شناخته شده است.

این وبلاگ یک سایت و صفحه ی ورزشی نیست .نویسنده ی آن نیز از جنجال های ورززشی و هیجانات آن چندان بهره ای ندارد اما تا آنجا که حافظه یاری می کند به یاددارم درعنفوان جوانی که سال آخر دبیرستان را در  علمیه ی شماره ی یک به تحصیل سپری می کردم و با دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست چندان فاصله ای نبود همیشه دو شعار از جانب آن حزب در نوک پیکان تبلیغ قرارداشت.یکی"هرگز نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک"و دیگری "بحرین استان چهاردهم ایران است".

یادآوری می کنم که حزب پان ایرانیست به رهبری محسن پزشکپور وکیل دادگستری! اداره می شد و ارگان حزبی اش روزنامه ی خاک و خون بود. دفتر حزب و دفتر روزنامه ی خاک و خون و دفتر وکالت پزشکپور هر سه در ساختمان کنج میدان بهارستان در طبقه ی سوم قرارداشت.بااین تفاوت که ورودی دفتر پزشکپور از سمت خیابان سیروس(شهید مصطفی خمینی کنونی)رو به روی مجلس شورای ملی قدیم با در روکش چرمی و گلمیخ کوبیده باز می شد ولی برای ورود به دفتر حزب و روزنامه می باید از سمت داخل میدان پله ها پیموده می شد.

حتی آقای ارسطو خداپرست ذکر این مسئله رادر نقد کتاب خانم شهلا بختیاری بانام "حزب پان ایرانیست به روایت اسناد"در جدیدترین شماره از کتاب ماه تاریخ و جغرافیا از یاد نبرده است و در صفحه ی ۵۷ مجله ی یادشده که سخن از انتشار روزنامه ی خاک و خون است چنین می آورد:ادامه مطلب...
ارسال توسط مدیر
نگارنده ی مقاله ی "پریدن از قفس تنگ اسطوره ها "در سطور پایانی می نویسد:....عقل هم می تواند به جای آن که هموارگر راه جامعه ی بازباشد چه بسا به تحکیم و تشیید بنیان های خودکامگی مدد رساند!جالب این که فیلسوف بلند آوازه و نامدار معاصر سر آیزایابرلین که بیش از هر اندیشمند دیگری با پوپر مشابهت فکری و فلسفی دارد در نوشته های پرمغز از رابطه ی عقلانیت و دیکتاتوری پرده برمی دارد.

ن.ک:۴مقاله درباره ی آزادی.محمد علی موحد.تهران.۱۳۶۸.خوارزمی ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1387
...عرفان در شکل راستین و به ویژه عرفان تراژیک در ذات خود خشکاننده ی تمامی ریشه های خودکامگی است.کمتر مکتبی را می شناسیم که به اندازه ی عرفان با توتالیتریسم در تضاد باشد.

دراین جا فرصت طرح این موضوع نیست...ولی می توان گفت اگر پوپر یا هر اندیشمند دیگری برداشتی جز  این از عرفان شرقی و غربی داشته باشد راه خطا می پیماید.مگراین که آن عرفانی را مورد نظر قرار دهیم که لباس اش را وارونه پوشیده است یا به آن پوشانده اند.

به نقل از کتاب ماه علوم اجتماعی۸۵-۸۶آبان -آذر۱۳۸۳ بخش ویژه ی دموکراسی                             Dec.2004

soial sciences monthly review:iranian book review &information journal vol.8/no.1,2.ارسال توسط مدیر
نویسنده ی مقاله ی "پریدن از قفس تنگ اسطوره ها "آقای علی امینی در نقدی بر ترجمه ی عزت الله فولادوند از کتاب یادشده چنین اظهار می دارد:...مهم ترین میراث توتالیتری هگل به اندیشه های ملت پرستانه ی او بر می گردد.دراین قالب است که او به یکی از مروجان عمده ی توتالیتریسم تبدیل می شود.آنچه مبهم و ناگفته مانده -عرفان هگلی و تاثیرآن بر دیکتاتور پروری است. از لابه لای نوشته های پوپر در این کتاب چنین دریافت می شود که مذهب هگلی بر دو ستون متناقض نهاده شده است:یکی مادی گرایی و دیگری عرفان!حال مقصود هگل از عرفان چه بوده و یااین که اگر پوپر این مفهوم را بر مذهب هگلی بار می کند به چه معنا ومفهومی است در هر حال این موضوع به اجمال برگزار می شود(ص۷۳۵)

نویسنده سپس خاطرنشان می سازدکه:...وتاآنجاکه می دانیم پوپر در سایر آثارش نیز از هم بستگی عرفان -ماده و توتالیتریسم بحث نمی کند و این مسئله می تواند خود موجب برداشت های گوناگون شود.ارسال توسط مدیر

Recent Books

پذیرش اسپانسر

برای حروف چینی - صفحه بندی و آماده ستزی ماکت ترجمه ی چهل جلدی

فتوحات مکیه اثر ماندگار این بزرگ مرد از نظر امام خمینی ره یعنی

ابن عربی که می تواند بدون شک میراث اعظم نبوی به شمارآیدوموجب نوآوری وشکوفایی

معارف اسلامی کلیه ی فارسی زبانان در سراسر جهان باشد تمامی علاقه مندان را به سرمایه گزاری

در این امر و ذخیره ی باقیات صالحات برای خود و خاندان و بستگان خود باشند.لطفا در صورت

امکان با تلفن مترجم به شماره ی ۰۹۱۹۳۰۱۴۴۲۹ محمد تحریرچی تماس حاصل فرمایید.باتشکر.

Cover of Volume 10 of the Turkish translation of the Futuhat Fütûhât-i Mekkiyye, by Ibn ‘Arabi, translated into Turkish by Ekrem Demirli, published by Litera Yayıncılık, Istanbul, 2006-2008. The translation of the Futûhât into Turkish by Ekrem Demirli has now reached its tenth volume. These are substantial works, more than 400 pages each. With Volume Ten the translation has reached more than half-way through the second of the four volumes in the Beirut edition. In 2006 Ekrem Demirli was winner of the Association of Turkish Writers 2006 Best Translation of the Year Award. In a press interview in 2007 he said, "Knowledge must be accessible. The primary aim of my works is to overcome the hurdle of Arabic... The translation of these books will replace the groundless prejudices with sound opinions." www.literayayin.com

Cover of Volume 21 of the Turkish journal Tasavvuf Tasavvuf, No. 21, ed. Halil Ibrahim Simsek, Vahit Göktas, Ankara, 2008. This edition of the journal Tasavvuf is devoted to Ibn 'Arabi. It contains about 30 articles in Turkish by Turkish scholars. The articles are also available in pdf format on Tasavvuf's website, along with an abstract in English. www.tasavvufdergisi.net

Cover of Rasayl Ibn 'Arabi, translated into Urdu Rasayl Ibn ‘Arabi, Vol. 1, translated into Urdu by Abrar Ahmed, Dar-ut-Tazkeer, 2008. It comprises 12 short works by Ibn ‘Arabi, including the Kitab al-Ahadiyya, the Hilyat al-Abdal, and the Istilahat al-Sufiyya.

The Ibn 'Arabi Foundation, which was responsible for the translation of the Rasa'il Ibn 'Arabi, also announced an Urdu translation of the Tadbirat ilahiya for December 2008. The publishers information quotes Ibn 'Arabi as saying, "This little book contains vast knowledge of great benefit to all. It is gathered from the gardens of Eden and from Divine Providence. It is meant to be a guide to believers There are neither conjectures not doubts in it. Even if some may find faults in it, they will concede that they are small, fine and beautiful."

Cover of Proceedings of the Colloquium held in Damascus Symbolisme et Herméneutique dans la Pensée de Ibn ‘Arabî, Actes du Colloque, ed. Bakri Aladdin, IFPO, Damascus, 2007. Proceedings of the Colloquium held in Damascus, June, 2005. IFPO

Cover of Beshara and Ibn 'Arabi Beshara and Ibn ‘Arabi – A Movement of Sufi Spirituality in the Modern World, by Suha Taji-Farouki, Anqa Publishing, Oxford, 2007. The first detailed analysis of the adoption and adaptation of Ibn ‘Arabi’s heritage by non-Muslims in the West, this work is a study of Beshara and the Beshara School, which emerged in the Britain of the 1970s. Victoria Rowe-Holbrook says, "This important book opens out to provide a much-needed critique of the sociology of Islam in the age of globalization." Michel Chodkiewicz says, "Empathetic in approach and immensely well-documented, this is an exemplary work. Its great importance for Akbarian studies is its discussion of the way in which Ibn ‘Arabi’s teachings have been received and transformed in the modern world."

Cover of Ibn 'Arabî – Time and Cosomology Received December 2007: Ibn 'Arabî – Time and Cosomology by Mohamed Haj Yousef, Routledge, Abingdon, 2008. ISBN 978-0-415-44499-6 (hardback). James Morris says in his introduction to this work: "this book begins with a helpful survey of the standard theories of cosmology and time found in earlier Hellenistic thinkers, which were largely taken over into the succeeding traditions of Islamic philosophy and science. However, the most creative and unfamiliar aspects of Ibn 'Arabi's cosmological ideas – especially his distinctive conception of the ever-renewed, ongoing and instantaneous nature of the cosmic process of creation (tajdîd al-khalq) – are carefully woven together from what have always been profoundly mysterious, problematic, and complexly interwoven symbolic formulations in the Qur'an. Thus the main focus and novel scholarly contribution of the central chapters of this volume lie in the author's careful unfolding and clarification of the intended meanings and references of this dense Qur'anic cosmological symbolism of time and creation, as that multi-dimensional world-view is systematically expounded in elaborate accounts scattered throughout several of Ibn 'Arabi's major works. Every reader who engages with this demanding discussion will come away, at the very least, with a heightened appreciation of the symbolic richness and challenging intellectual dilemmas posed by this unduly neglected – yet areguably quite central and unavoidable – dimension of the Qur'an and its metaphysical teachings."

 ارسال توسط مدیر


ارسال توسط مدیر
اخیرا این مقاله را خواندم و نمی دانم مطلبی که خواهم گفت آیا نظر اشخاصی همچون رسول جعفریان و احمد مسجد جامعی ویا دیگران را تا کنون به خود جلب کرده است یا خیر؟!

در مقاله ی یادشده نویسنده و به تبع او مترجم نیز بی هیچ توضیحی عنوان کرده است که جمله ی "خلف سمی خلیل الرحمان.علیه رحمه.من الله المنان " را در ص ۱۲ روضه التواریخ و خلاصه التواریخ قاضی احمد(ماخذ ش ۴۴ آن مقاله) "طلوع آفتاب صاحبقران. خلف سمی خلیل الرحمان علیه رحمه"

را به شاه عباس مربوط می دانند و می نویسند:...سرانجام معلوم نیست چرا قاضی احمد اصطلاح "خلیل الرحمان" را به کار برده است (رحمان احتمالا به جای الله دراین مورد استفاده شده است به منظور این که وزن با قرآن حفظ شود)البته خلیل الله عنوانی است برای حضرت ابراهیم (ع) ونیز معانی صوفیانه هم دارد...

آری. درست است . البته قرآن نیست و قران است با این تلفظ Qeran صاحبقران.

دوم:آن که خلیل الرحمان صفت معروف حضرت ابراهیم است.اما آنچه نویسنده و مترجم از آن غافل مانده اند دو کلمه ی عربی "خلف سمی " به معنای " همنام فرزند "است که معنای عبارت را همچنان که نویسنده در تعبیر آن رویا قبلا نیز گفته است تایید و تفسیر می کند. یعنی منظور رویا به حکومت رسیدن شاه اسماعیل است که همنام فرزند حضرت ابراهیم خلیل الرحمان بوده است نه شاه عباس یا هر کس دیگری.همین است و بس.

مطلب دیگر که لابد طرح آن به مصلحت نبوده است و لذا در مساله ی رویاهای صفوی مغفول مانده است بردن رویاها برای شیخ زاهد (گیلانی) پیر معروف صفویان بوده است بی آن که از شیعه شدن دفع الوقتی آنان ذکری به میان آمده باشد.این سخن بگذار تا وقتی دگر.ارسال توسط مدیر
سوره ی شکفتن ایمان

==============

وقتی مدیر دیر/باترکه های تازه ی آلبالو/مریخ و مشتری را علیه من آشفت:"اورا فلک کنید"/

 و آن ها/خشم آفرین بر من یورش آوردند/ناگاه/سرنگون دیدم خودرا/باپای زخمناک/پیچیده در طناب چوب فلک/دردست دیوهای ستبر تقدیر/

ناچار بودم/می بایست/آن جام را سر می کشیدم لاجرعه/.

***

خرداد/طالع دو قلوها/ پناه می طلبد/همراه می خواهد./

یک روز اگر شنیدی که در کویر خراسان/آهوی بی پناه ظریفی/در جست و جوی دست ضمانت/تمام بیابان را/افتان و خیزان طی می کند بدان/او هم/ چون من در خرداد/ آموخته قرائت  زاری   را/ و   در  خرداد پیوسته است به        جمع   زمینیان    وامانده  .

اما مگر چه قدر ؟این آهوان رمیده/دست بلند  ضمانت را/ شادمانه درمی یابند؟

یک در هزار/از آن هم کمتر.

***

خوش بخت اینک منم که سینه سپر کرده /آواره نیستم دیگر.

***  

ده ساله کشت تو اینک گل کرده/بارآورده/عشق شکارچی اش را اینک/این آهوی رمیده باور کرده.

***

خوش بخت من؟

خوش بخت تو؟

یا مدیر دیر-که خود قاضی ست؟

==================

۲۹ر۴ر۱۳۶۸ سروده شد. بخشی از شعر به ضرورت حذف شده است.    به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در سایت ثبت شد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 ارسال توسط مدیر
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم اسفند 1387
به دلیل عدم قبول سایت از انتقال فوری مطالب لطفا در سایت

نیلوفر .بلاگفا. کام

 آن را بخوانید.

باتشکر از خواننده و خبرنگار نیز.ارسال توسط مدیر

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان